algemene voorwaarden

Florian Francken
SoulCreatives, Oudegracht 81,
1381XX Weesp
 
Artikel 1. Definities;
Artikel 2. Toepasselijkheid;
Artikel 3. Offertes;
Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid SoulCreatives;
Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant;
Artikel 6. Overmacht;
Artikel 7. Betaling;
Artikel 8. Slotbepalingen
 
 
Artikel 1. Definities
1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door SoulCreatives aangeboden diensten.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen SoulCreatives en de klant.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SoulCreatives waarbij derden zijn betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4.Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij SoulCreatives die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 
Artikel 3. Offertes
3.1. Door SoulCreatives uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. SoulCreatives is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.
3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid SoulCreatives
4.1. SoulCreatives verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat SoulCreatives bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.
4.2. SoulCreatives spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door SoulCreatives niet kan worden aangehouden, zal SoulCreatives de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
4.3. SoulCreatives gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.
4.4. SoulCreatives aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van SoulCreatives is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
 
Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant
5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van
gegevens en/of materialen voor de door SoulCreatives te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
5.2. De klant vrijwaart SoulCreatives voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.
5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als SoulCreatives de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van SoulCreatives.
5.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens SoulCreatives na te komen.
5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is SoulCreatives gerechtigd de dienstverlening op te schorten.
 
Artikel 6. Overmacht
6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 
Artikel 7. Betaling
7.1. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 30% van het overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.
7.2. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant ontvangt hiervoor een factuur.
7.3. Voor de betaling van onderhoud aan websites stuurt SoulCreatives de klant na het einde van de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht een factuur. Abbonementskosten zullen per kwartaal gefactureerd worden.
7.4. De klant voldoet alle facturen binnen 30 dagen na factuurdatum.
7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van SoulCreatives onmiddellijk opeisbaar.
7.6. Indien SoulCreatives tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente.
7.7. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.
 
Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.
8.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 
Weesp, 1 augustus 2006
Gewijzigd 10 november 2010